آرزو

مومنی را ندا آمد: هر آرزویی داری بگو تا برآورده شود

گفت: اقیانوس را آسفالت خواهم

ندا آمد: سخت است آرزوی دیگری کن

گفت: قدرتی خواهم تا زنان را خوب شناسم

ندا آمد: اقیانوس را 2 بانده می خواهی یا 4 بانده؟!؟!

/ 1 نظر / 13 بازدید